Most Read

1
Resent development in high-entropy alloys and other high-entropy materials
Xiaopeng WANG, Fantao KONG
2019, 39(6): 1-19. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2019.000170
2
Microstructure and mechanical properties of ultra-high strength TiCp/Mg-1.4Zn-2.6Ca-0.5Mn nanocomposite after hot extrusion
Kaibo NIE, Zhihao ZHU, Kunkun DENG, Jungang HAN
2020, 40(5): 20-28. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2020.000083
3
Recent Process and Application of Electrochromism
Youxiu WEI, Mu CHEN, Weiming LIU, Lei LI, Guanli ZHANG, Yue YAN
2016, 36(3): 108-123. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.3.012
4
Method on measuring fibre permeabilities in resin transfer molding
LI Hai-chen, ZHANG Ming-fu, WANG Biao
2001, 21(1): 51-54.
5
Research Process in Plasma Spray Physical Vapor Deposited Thermal Barrier Coatings
Jia SHI, Liangliang WEI, Baopeng ZHANG, Lihua GAO, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 1-9. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001008
6
Novel Ceramic Materials for Thermal Barrier Coatings
Zhaolu XUE, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 10-20. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001001
7
First-principle Calculations of Mechanical Properties of Al2Cu, Al2CuMg and MgZn2 Intermetallics in High Strength Aluminum Alloys
Fei LIAO, Shitong FAN, Yunlai DENG, Jin ZHANG
2016, 36(6): 1-8. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.6.001
8
Research Progress and Application Perspectives of 4D Printing
Ya'nan WANG, Fanghui WANG, Zhongming WANG, Jianjun LIU, Hong ZHU
2018, 38(2): 70-76. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001005
9
Research Progress in Preparation and Crystallization Technologies of Amorphous ITO Film
Jiaming LI, Liangbao JIANG, Mu CHEN, Xiaoyu LI, Youxiu WEI, Xiaofeng ZHANG, Yibo MA, Yue YAN
2018, 38(5): 24-35. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000035
10
Additive Manufacture of Metamaterials: a Review
Lei ZHANG, Linrong ZHUO, Guiping TANG, Bo SONG, Yusheng SHI
2018, 38(3): 10-19. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001009
11
Application and Research Status of Alternative Materials for 3D-printing Technology
Yanqing WANG, Jingxing SHEN, Haiquan WU
2016, 36(4): 89-98. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.4.013
12
CHALLENGE AND DEVELOPEMENT TRENDS TO FUTURE AERO ENGINE MATERIALS
Fu Hengzhi
1998, 18(4): 52-61.
13
Research Progress in Cemented Carbide with Co-Ni-Al Composite Binder Phase
Jianzhan LONG, Yong DU, Bizhi LU, Weibing ZHANG, Tao XU, Zhongjian ZHANG, Maozhong YI
2018, 38(5): 47-58. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000022
14
Effect of Rare Earth Y on Microstructure and Properties of Sn-58Bi Solder Alloy
Liukui GONG, Jinfa LIAO, Jihui YUAN, Guihe LI, Huiming CHEN
2018, 38(4): 101-108. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000007
15
Research Progress of Metal-Intermetallic Laminated Composites
Fantao KONG, Wei SUN, Fei YANG, Xiaopeng WANG, Yuyong CHEN
2018, 38(4): 37-46. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000204
16
Effect of sintering temperature on microstructure and mechanical behavior of alumina-based ceramic shell by SLS
Qian WEI, Zilin XU, Qingyan XU, Baicheng LIU
2019, 39(2): 10-15. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000088
17
Effect of Filler Systems on Properties of Fluororubber Vulcanized by Peroxide
Shan WANG, Zhengtao SU, Yanfen ZHAO
2016, 36(2): 40-45. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.2.007
18
Research progress of anodic electrochromic materials
Ziyi FU, Youxiu WEI, Weiming LIU, Mu CHEN, Yibo MA, Jiaming LI, Jiuyong LI, Yue YAN
2019, 39(6): 46-62. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2019.000042
19
2018-02-Catalog
2018, 38(2): .
20
Current Study and Novel Ideas on Magnesium Matrix Composites
Yang HE, Qiuhong YUAN, Lan LUO, Yuhai JING, Yong LIU
2018, 38(4): 26-36. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001013
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go