Recommended articles

Review and recent development of lithium-sulfur batteries
YAN Shaojiu, YANG Xiaochen, WANG Chaojun, CHEN Xiang, LIU Jiarang, NAN Wenzheng, LIU Jin
2022, 42(5): 32-51
[Abstract](32) [FullText HTML](43) [PDF 2222KB](26)
Research progress on dynamic recrystallization behavior of Al-Li alloy
GUO Youjie, LI Jinfeng, LIU Danyang, ZENG Zhuoran, YAN Yuanming, WANG Yuan, QIU Yao, ZHANG Ruifeng
2022, 42(5): 15-31
[Abstract](0) [FullText HTML](0) [PDF 6971KB](0)
Application research status of high-entropy alloys in welding field
ZHANG Binggang, YU Tao, WANG Houqin, HAN Ke
2022, 42(5): 1-14
[Abstract](0) [FullText HTML](0) [PDF 3378KB](0)
Effect of physical and chemical parameters of graphene on friction and wear properties of PTFE filled with low content graphene
Qiaosi ZHU, Jiongli LI, Jianqiang GUO, Xuerui LI, Jiafeng LIANG, Yue LI, Xudong WANG
2020, 40(4): 9-18
[Abstract](5102) [FullText HTML](2318) [PDF 1561KB](167)
Novel strategy for low-temperature vacuum preparation of high-quality graphene
Xin QI, Xiang CHEN, Bingtian LI, Chen WANG, Xiuhui LI, Shaojiu YAN
2020, 40(4): 1-8
[Abstract](4107) [FullText HTML](2125) [PDF 1266KB](45)
Microstructure controlling technology and mechanical properties relationship of titanium alloys for aviation applications
Zhishou ZHU, Guoqiang SHANG, Xinnan WANG, Liwei ZHU, Jing LI, Mingbing LI, Yunpeng XIN, Gechen LIU
2020, 40(3): 1-10
[Abstract](5531) [FullText HTML](3143) [PDF 1460KB](161)
Recent development in Titanium alloys with high strength and high elasticity
Wenlong XIAO, Yu FU, Junshuai WANG, Xinqing ZHAO, Chaoli MA
2020, 40(3): 11-24
[Abstract](4982) [FullText HTML](2915) [PDF 1338KB](90)
Deformation mechanism and microstructure evolution of hot extruded GH738 alloy fabricated by spray forming
Yue WANG, Wenyong XU, Na LIU, Liang ZHENG, Hua YUAN, Zhou LI, Guoqing ZHANG
2020, 40(2): 1-7
[Abstract](4162) [FullText HTML](2481) [PDF 35976KB](32)
Research progress and development trend of aluminum-lithium alloys
Zhaohui FENG, Juan YU, Min HAO, Weiyi ZHAO, Guoai LI, Junzhou CHEN
2020, 40(1): 1-11
[Abstract](5880) [FullText HTML](3281) [PDF 996KB](226)
Resent development in high-entropy alloys and other high-entropy materials
Xiaopeng WANG, Fantao KONG
2019, 39(6): 1-19
[Abstract](11551) [FullText HTML](4718) [PDF 1396KB](1231)
Research progress of BN interphase and its multilayers in SiCf/SiC composites
Xiaoxu LYU, Zhe QI, Wenqing ZHAO, Zhuyu JIANG, Jinhua YANG, Yiran ZHOU, Hu LIU, Jian JIAO
2019, 39(5): 13-23
[Abstract](4851) [FullText HTML](2818) [PDF 831KB](101)
Research progress of high temperature microwave-absorbing ceramic matrix composites
Yue HU, Daqing HUANG, Youqiang SHI, Yi ZHANG, Shan HE, Heyan DING
2019, 39(5): 1-12
[Abstract](5164) [FullText HTML](2934) [PDF 1402KB](155)
Research progress on the preparation of porous polymer derived ceramics
Jianyong TU, Yangyang MU, Hailong XU, Xiaowei YIN, Laifei CHENG
2019, 39(4): 1-11
[Abstract](5313) [FullText HTML](2783) [PDF 2014KB](102)
Research progress on SiCN ceramic prepared at low temperature by chemical vapor deposition
Yangyang MU, Jianyong TU, Jimei XUE, Fang YE, Laifei CHENG
2019, 39(3): 1-9
[Abstract](5816) [FullText HTML](2915) [PDF 2127KB](50)
Recent progress of 4D printing technology
Haizhou LU, Xuan LUO, Tao CHEN, Zhao LIU, Chao YANG
2019, 39(2): 1-9
[Abstract](6031) [FullText HTML](3152) [PDF 1100KB](163)
Additive Manufacture of Metamaterials: a Review
Lei ZHANG, Linrong ZHUO, Guiping TANG, Bo SONG, Yusheng SHI
2018, 38(3): 10-19
[Abstract](7952) [FullText HTML](3278) [PDF 2130KB](174)
Current Study and Novel Ideas on Magnesium Matrix Composites
Yang HE, Qiuhong YUAN, Lan LUO, Yuhai JING, Yong LIU
2018, 38(4): 26-36
[Abstract](6078) [FullText HTML](3076) [PDF 648KB](96)
A Review on Mg-RE Alloys with High Product of Strength and Elongation
Yangxin LI, Xiaoqin ZENG
2018, 38(4): 1-9
[Abstract](5935) [FullText HTML](3507) [PDF 781KB](66)
Research Progress of Laser Shock Treatment in the Field of Material Forming
Fenghuai YANG, Guoxin LU, Qingtian YANG, Yongkang ZHANG
2018, 38(6): 1-10
[Abstract](5125) [FullText HTML](2927) [PDF 1046KB](84)
Research progress on corrosion behavior of magnesium-lithium alloys
Baojie WANG, Chunlong JIANG, Chuanqiang LI, Jie SUN, Daokui XU
2019, 39(1): 1-8
[Abstract](5412) [FullText HTML](2937) [PDF 635KB](70)
Effect of sintering temperature on microstructure and mechanical behavior of alumina-based ceramic shell by SLS
Qian WEI, Zilin XU, Qingyan XU, Baicheng LIU
2019, 39(2): 10-15
[Abstract](6999) [FullText HTML](2996) [PDF 3555KB](80)
Research Progress of High Temperature Microwave Absorption Materials
Caiyun LIANG, Zhijiang WANG
2018, 38(3): 1-9
[Abstract](4997) [FullText HTML](2905) [PDF 1044KB](138)